Indkaldelse NOV 2021

Solrød, d. 09-09-2021.

Til medlemmer af foreningen

Herved indkaldes til generalforsamling den 17. november 2021 Kl. 14,00

Sted: Aktivitets og frivilligcentret, salen Solrød Centret 85 Solrød Strand

Dagsorden.

Velkomst.

        1.     Valg af dirigent og 2 stemmetællere.

        2.     Bestyrelsens beretning.

        3.     Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

        4.     Indkomne forslag.

        5.     Fremlæggelse af budget for det kommende år, og fastlæggelse af kontingent for det

                kommende regnskabsår.

        6.     Valg af bestyrelse, på valg er Henning Rasmussen og Laila Lykke Dahl.

        7.     Valg af 1 suppleant, på valg er Jens Birger Larsen.

        8.     Valg af Revisorsuppleant, på valg er Kirsten Jensen.

        9.     Eventuelt.

Forslag der ønskes forlagt generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Venlig hilsen,

Henning.