Referat AUG 2020

Referat fra generalforsamling 4. august 2021.

Det er den udskudte generalforsamling fra den 25-11-2020.

 

Indkaldelse ifølge dagsorden;

 

Velkomst

 

1      Valg af dirigent og 2 stemmetæller.

2      Bestyrelsens beretning

3      Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

4      lndkomne forslag"

5      Fremlæggelse af budget for det kommende år og fastlæggelse af kontingent for kommende regnskabsår.

6      Valg af bestyrelse, på er Børge Andersen og Jette Aarup

7      Valg af 1 suppleant, på valg er Helle Hansen.

8      Valg af Revisor Mogens Brædder.

9      Eventuelt.

 

Forslag der ønskes forelagt generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 14 klage inden generalforsamlingen.

Formanden Henning Rasmussen bød velkommen til fremmødte 53 medlermmer.

Olaf Brage blev foreslået til dirigent og blev enstemmigt valgt.

lndkaldelsen dateret 20-10-2020 og omdelt og således lovligt varslet jf. vedtægterne.

Dirigenten oplyste der ikke var indkommet forslag.

 

Bestyrelsens beretning

 

Velkommen og tak fordi I er kommet og velkommen også dem af jer der er kormmet til i løbet af året

Vi må jo nok sige det har været et mærkeligt år med alle de problemer på grund af Corona med alle de aflysninger af arrangementer.

Solrød Solisterne er en frivillig forening og alt arbejde er frivilligt og ulønnet.

Vi er ikke kommunalt eller ÆldreSags forening så alle henvendelser angående Solisterne skal ske til bestyrelsen da der ikke er andre der kan svare på evt. spørgsmål.

 

Vi har et godt samarbejde med Aktivitetscentret og personalet og ligeledes har vi også et samarbejde med de andre foreninger i kommunen.

Der er ikke sket meget i løbet af året, der har været afholdt 4 arrangementer: julefrokost -bowling – Køge Kirke og Bøgeskoven og så har der været vor sædvanlige kaffe hygge møder.

 

Arrangementerne kan kun gennermføres fordi nogle af jer er søde og hjælpe hver gang tak for det. Det samme er tilfælde når vi kører i egne biler på ture, hvis der ikke var så mange af jer der stillede biler til rådighed kunne det ikke lade sig gøre, også stor tak til jer.

Så hvis der er nogle af jer andre der muligvis kunne køre var det dejligt, så det ikke er de samme der kører hver gang.

Husk alle køreture i biler udgår fra Aktivitetscentret, så vi kan samles inden vi kører

Husk alle tilmeldinger er bindende, vi forhandler om prisen, nogle gange får vi prisen lidt bedre end normal, det betyder vi ikke kan afbestille når bestillingen er afgivet. Hvis I er forhindret i at komme giv besked, så vi ikke står og venter, og det kunne jo også være der var der gerne ville med.

Til Kaffe og hygge mødet køber piger ind bedst og billigst, stor tak til dem der giver en hånd med ved bordopstilling og borddækning - oprydning og opvask uden jer kunne det ikke lade sig gøre, I gør det rigtigt flot.

 

Mogens sørger jo for at samle penge ind for kaffe tak for det.

Søren styrer hjemmesiden stor tak også til ham.

 

fortsættes på side 2

 

 

fortsat fra side 1

 

 

På hjemmesiden prøver vi at skrive alt hvad der vedkommer Solisterne, viser billeder fra de forskellige arrangementer, så hvis I får taget nogle billeder, om eller fra os, må I meget gerne sende dem til Søren (slp@navitas.dk) Hvis vi har rettelser står det også der,

adr. er www.solrod-solisterne.dk.

 

Vi har rnodtaget 13.000,00 kr. fra komnmunen i tilskud til foreningen, det er dejligt, tak for det!

 

Og så er der jo kontingent fra jer, disse penge bruger vi efter bedste evne, vi støtter ved de forskellige arrangementer så de kan holdes på et rimeligt prisniveau.

Gæster er stadig velkomrnen for at se om det er noget for dem at deltage dog skal man være medlem for at deltage ud af huset og særlige arrangementer.

 

De fleste er blevet medlem fordi de har hørt om os fra andre. Eller høre det fra sundhedskonsulenterne der fortæller og henviser til Solisterne.

 

Når der kommer nye medlemmer vær med til at byde dem velkornmen så det bliver en god oplevelse.

 

Husk vi har ikke faste pladser, men det ved I jo godt, det kunne jo være at I kom til at få nye venner.

 

Angående arrangementer ved vi ikke hvordan det vil gå i disse Corona tider men vi i bestyrelsen vil gøre alt hvad vi formår, for I skal få nogle oplevelser.

 

Tak fil Bestyrelsen for et godt samarbejde.

 

Regnskab

Det reviderede regnskab blev gennemgået, og enstemmigt vedtaget.

 

Budget

 

Budget blev gennemgået og enstemmigt vedtaget.

 

Kontingent for det kommende år er 0,00kr. på grund af Corona.

 

Valg:

 

På valg er Børge Andersen og Jette Aarup, blev genvalgt.

 

Valg af 1- suppleant Helle Hansen blev genvalgt.

 

Valg af revisor - Mogens Brædder blev genvalgt.

 

Eventuelt.

Henning fortalte om hvad der sker næste år, det kommer på hjemmesiden efterhånden som aftaler falder på plads, så husk at læse hjemmeside, så du ikke går glip af nogle oplevelser.

 

Husk når I indbetaler på vor konto i banken. Reg.nr.: 2360 Konto nr:0728195290 skriv jeres mellems nr. og hvad det er for, så vi kan se hvem der har betalt.

 

Dirigenten Olaf Brage takkede for god ro og orden.

 

Godkendt

Olaf Brage