VEDTÆGTER

FOR

FORENINGEN SOLRØD SOLISTERNE

§ 1 - Navn

Foreningens navn er Solrød Solisterne. Foreningen er stiftet den 4.december 2014, og er hjemmehørende i Solrød Kommune. 

§ 2 - Formål

Foreningens formål er gennem frivilligt forenings arbejde, at skabe samvær, trivsel, og glæde med sociale og kulturelle aktiviteter, der tilgodeser medlemmernes behov og interesser. 

§ 3 - Ordinær generalforsamling

Stk. 1.

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og afholdes hvert år i november måned. 

Stk. 2.

Generalforsamlingen indkaldes med mindst 21 dages varsel ved annoncering pr. brev eller E-mail.

Stk. 3.

Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, skal være formanden skriftligt i hænde senest 14 dage inden generalforsamlingen. 

Stk. 4.

Stemmeret har alle medlemmer. 

Stk. 5.

Alle afstemninger afgøres ved simpelt stemmeflertal og sker ved håndsoprækning. 

Stk. 6.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal omfatte mindst følgende punkter: 

Valgt af dirigent og 2 stemmetællere.

Bestyrelsens beretning

Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse 

Indkomne forslag

Fremlæggelse af budget for indeværende år til orientering og fastsættelse af kontingent for kommende regnskabsår. 

Valg af bestyrelse og suppleanter. formanden,1-2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges i ulige år. Kasserer 1-2 bestyrelsesmedlemmer og en suppleant vælges i lige år. 

Valg af revisor.

Valg af revisor suppleant

Eventuelt

Stk. 7.

Bestyrelsesmedlemmer og revisorer vælges for to år. Suppleanter vælges for to år. Suppleanter der indtræder i bestyrelsen, overtager det afgåede bestyrelsesmedlems valgperiode. 

Stk. 8.

Dirigenten underskriver referatet. 

 

§ 4 - Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest en måned efter, at et flertal i bestyrelsen eller 1/10 af foreningens medlemmer eller 50 stemmeberettigede medlemmer fremsender skriftlige motiveret krav herom. Den ekstraordinære generalforsamling skal indkaldes og er beslutningsdygtig som den ordinære. 

 

§ 5 - Medlemmer

Stk. 1.

Medlemmer af Solrød Solisterne er: Enlige seniorer over 60 år og er borger i Solrød Kommune, der ønsker af være medlem. 

 

Stk. 2.

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkende medlem, kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling. 

 

 

§ 6 - Bestyrelsen

Stk. 1.

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen.  Foreningen ledes af bestyrelsen, der består af en formand, kasserer og bestyrelsesmedlemmer. 

 

Stk. 2.

Bestyrelsen repræsenterer foreningen i alle forhold. Korrespondance og forhandling med offentlige myndigheder må finde sted, når det er forelagt formanden, og godkendt. Bestyrelsen nedsætter de til foreningens drift nødvendige udvalg.

 

Stk. 3.

Ved valg af bestyrelse skal den pågældende være til stede eller forinden have afgivet skriftlig erklæring om villighed til at modtage valg. 

 

Stk. 4.

Bestyrelsen konstituerer sig ved første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen. 

 

Stk. 5.

Bestyrelsen udfærdiger selv sin forretningsorden. 

 

Stk. 6.

Bestyrelsens beslutninger afgøres ved en stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed, er formandens stemme afgørende. 

 

 

§ 7 - Tegningsret

Stk. 1.

Formanden og Kasserentegner foreningen uafhængigt af hinanden. Bestyrelsen kan meddele fuldmagt. 

 

Stk. 2.

Ved større dispositioner samt ved optagelse af lån kræves hele bestyrelsens godkendelse.

 

Stk. 3.

Køb/salg af fast ejendom skal altid godkendes på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling. 

 

 

§ 8 - Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1.November til 31.Oktober. Det reviderede driftsregnskab og status, forsynet med påtegning af revision, forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse. 

 

§ 9 - Revidering af regnskab

Foreningens regnskab revideres af generalforsamlingens valgte revisorer. Revisoren børe være regnskabs kyndig. Revisorerne kan foretage uanmeldt kasseeftersyn i det løbende regnskabsår. 

 

§ 10 - Økonomiske forpligtelser

Stk. 1.

Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for foreningen indgåede      forpligtelser, for hvilke alene foreninger hæfter med dens respektive formue. 

 

Stk. 2.

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen ud over en eventuel kontingentforpligtelse. 

 

Stk. 3.

 Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art. 

 

 

§ 11 - Opløsning

Stk. 1.

Foreningen kan opløses, hvis 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinær generalforsamlinger stemmer herfor. 

 

Stk. 2.

Ved ophør af foreningen skal foreningens formue overdrags til alment velgørende formål i Solrød Kommune. 

 

Stk. 3.

Fordelingen afgøres på den opløsende generalforsamling 

 

                                                                            oo0oo         

 

 

Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. december 2014.

Rettet den 4. november 2015